Skip to main content

اجرای پروژۀ ساحتمانی بومهن پس از خریداری زمینی در شهرستان بومهن دراراضی  معروف به سایت موشکی در دیماه 1391 واخذپروانه احداث  ساختمان ازشهرداری منطقه درفروردین ماه 1392 شروع وتااین تاریخ کلیه عملیات ساختمانی آن در6طبقه دوطبقه زیرزمین وهم کف وچهارطبقه تک واحدی مفید وهرواحدبامتراژتقریبی 130مترمربع تکمیل شده است.باپیگیریهای انجام شده درخصوص  دریافت انشعاب آب  برق وگازمجتمع مذکور  امیداست ظرف چندروزآینده کلیه انشعابهای مذکورانجام ومجتمع مذکورآماده بهره برداری گردد.